File diff: [root]/translations/Bloodhound_Gang/a_lap_dance @ 7b26924aef0 | src | log | faq | css

diff --git a/translations/Bloodhound_Gang/a_lap_dance b/translations/Bloodhound_Gang/a_lap_dance
index 7e4fde1..ac64b70 100644
-- a/translations/Bloodhound_Gang/a_lap_dance
++ b/translations/Bloodhound_Gang/a_lap_dance
@@ -38,7 +38,7 @@
Никогда не думал, что пропавшие дети могут быть так сексуальны.
Ой, я только что сказал это вслух?

[[a_lap_dance.original|Оригинал]]

"Оригинал":a_lap_dance.original

fn1. [http://dump.bitcheese.net/images/210px-Daisy_Dukes.jpeg]

By Voker57 on 2012-01-29 17:17:28 +0400 Powered by bitcheese wiki engine